علم

دانش

انار خیار پسته انجیر تخمکدو

طب نوين :

خواص درماني انار در طب نوين

مصرف انار غير از جنبه خوراكي آن ، از ديدگاه دارويي و اثرات درماني نيز قابل ملاحظه است. اين ميوه داراي مواد شيميايي بسياري است كه در مبارزه با تصلب شرائين ، آماس سرطان و همچنين در كند كردن واكنشهاي پير شدن سلولها (Cellular aging process) مؤثر ميباشد.

برخي مواد شيميائي موجود در اين گياه عبارت است از:
Pelletierine , Methylisopelletierine , Usopelletierine , Pseudopelletierine

تانن ها و فلاوونوئيدها: گروهي از اين تركيبات آنتي اكسيدانهاي هستند كه در روغن انار يافت ميشوند و بنظر ميرسد از بدن در مقابل بيماريهاي قلبي محافظت ميكنند.

در طول دو دهه گذشته پژوهشگران ثابت كرده اند كه متابوليتهاي مضر فرعي حاصل از اكسيداسيون كه نتيجه واكنشهاي طبيعي بدن هستند و به وسيله مصرف چربي هاي اكسيد شده مواد غذايي ايجاد ميشوند، در گسترش تصلب شرائين و در واكنشهاي پير شدن سلولها و سرطان شركت دارند.

اكنون مداركي در دست است كه بيان ميدارد آنتي اكسيدانها(مواد شيميايي كه از اكسيداسيون جلوگيري ميكند) ميتواند با ممتنعت از تشكيل اين مواد مضر، مفيد واقع شوند.

در پژوهشي كه توسط پروفسور Ishak Neeman و همكاران انجام شد، وجود و يا عدم وجود اين آنتي اكسيدانها در انار مورد بررسي قرار گرفت آنها انار را انتخاب كردن زيرا اين ميوه به طور سنتي در ايران و هند و ... به عنوان دارو و درمان بيماريها و عفونتها به كار ميرفته ، بنابر اين دانشمندان حدس زدن بخشي از ارزشهاي ارزشهاي درماني آن بواسطه وجود آنتي اكسيدان ميباشد.

آنها روغن سرد حاصل از فشردن سرد دانه هاي انار را مطالعه كرده و از آن بطور شيميائي فلاوونوئيدها را استخراج كردند. زيرا هدف تعيين فعاليت آنتي اكسيداني اين مواد بود. به اين منظور قدرت آنها را در خنثي كردن مواد اكسيد كننده در لوله هاي آزمايش سنجيدند.

يافته هاي آنها نشان داد فلاوونوئيدهاي موجود، در مبارزه عليه اكسيداسيون قوي هستند. البته محققين مطمئن نيستند كدام ماده شيميائي در انار دقيقاً اثر آنتي اكسيداني دارد. تنها گمان ميكنند كه اين خاصيت بيشتر ناشي از فعاليت فلاوونوئيدها ميباشد.

روغن دانه انار (Pomegranate seed oil) ممانعت كننده قوي آنزيمهاي ايجاد كننده آماس و داراي مقادير فراواني از يك اسيد چرب يگانه به نام Punicic acid ميباشد. كه در روغن دانه انار منحصر به فرد است.

ادامه مطالعات نشان داد آب انار تخمير نشده و خاصيت آنتي اكسيداني بيشتري نسبت به انگور دارد. البته دانشمندان خاطر نشان كرده اند كه اثرات درماني آب انار يا روغن دانه آن تنها از مصرف مرتب آنها در زمان طولاني به دست ميايد

در مطالعه ديگري كه در رابطه با فوايد درماني انار بر روي موشها و انسان انجام شد، مشخص كرديد آب انار ميتواند به كاهش برخي فاكتورهاي اصلي ريسك بيماريهاي قلبي كمك كند.

گروهي از محققين دريافته اند آب ميوه كه غني از آنتي اكسيدانها ميباشد از ايجاد پلاكت (Plaque) در شريانهاي موش جلوگيري ميكند و علاوه بر اين در موشهاي كه در سرخرگهايشان پلاكت تشكيل شده است از تغييرات مضر جلوگيري مينمايد. در يك گروه از مردان سالم كه به مدت 2 هفته روزانه 50 ميلي ليتر آب انار نوشيدند معلوم شد كه آبميوه فعاليت آنزيم محافظت كننده در برابر تغيير مضر را افزايش ميدهد.

البته آبميوه انار اكسيداسيون كلسترول بد (LDL) را نيز كاهش ميدهد، مرحله اي كه سبب ميشود ذرات كلسترول به ديواره هاي سرخرگ بچسبد كه خود ميتواند منجر به بيماري قلبي شود. راديكالهاي آزاد و ذرات سلول آسيب ديده (Cell dammaging particles) در حاليكه آنتي اكسيدانها ميتوانند با از ميان برداشتن راديكالهاي آزاد از اكسيداسيون كلسترول LDL جلوگيري نمايند.

بنابر گفته Micheal Aviram به منظور افزايش سيستمهاي دفاعي در مقابل Exidative Stress نيازمند مصرف آنتي اكسيدانهاي طبيعي هستيم. او مي افزايد آب انار اثرات مضر راديكالهاي آزاد را كاهش ميدهد و بدينوسيله سبب تقليل بيماريهاي قلبي-عروقي ميشود.

در موشها كه از نظر ژنتيكي مستعد بيماريهاي قلبي هستند،نوشيدن آب ميوه به مدت 11 هفته سبب كاهش اندازه Fatty lesions در سرخرگها به ميزان 44% شده و از تعداد سلولهاي Fuain كه مرتبط با بيماري قلبي هستند ميكاهد.

همچنين آب انار از اكسيداسيون كلسترول LDL در موش تا 90% جلوگيري ميكند. بر پايه اين يافته ها نوشيدن يك ليوان آب انار را در هر روز پيشنهاد ميشود.

دكتر Adel A.Kader كه در زمينه مواد شيميائي تحقيق كرده است. بر اساس نتايج به دست آمده ظرفيت آنتي اكسيداني 100 ميلي ليتر آب انار را تا 3 برابر همان ميزان شراب قرمز و چاي سبز برآورد ميكند و اين بواسطه مقدار بيشتر پلي فنلها در انار است.

در تحقيق ديگري كه با عنوان خواص آنتي اكسيداني و ممانعت كنندگي آنزيم ايكوزانوئيد در فلاوونوئيدهاي روغن دانه انار و آب انار تخمير شده در انسيتوي تكنولوژي اسرائيل انجام و در تيرماه 1999 در J. Ethnopharmacolبه چاب رسيده بيان ميدارد ميزان فلاوونوئيدها در انار بيشتر از انگور است.

اين محققين اظهار داشتند آب انار و روغن دانه انار حاصل از Cold-Press فعاليت آنتي اكسيداني قوي دارند، شدت اين فعاليت بيش از شراب قرمز و چاي سبز و برابر با BHA يا butylated hydroxy anisole ميباشد.

اين دانشمندان نشان دادند پلي فنلهاي دانه انار با خاصيت آنتي اكسيداني قوي اثرات قلبي-عروقي و همچنين خواص ضد التهاب دارند. اگر آب انار به مدت طولاني مصرف شود آنتي اكسيدانهاي موجود در آن ميتوانند با سرطان مبارزه كرده، همچنين از سخت شدن Arteries جلوگيري كنند.

در انگلستان محققين در حال مطاله توليد يك آنتي ويروس از انار هستند كه بتواند با ويروس HIV مقابله كند.

مطالعه ديگري در هند در مورد فعاليتهاي ضد ميكروبي دانه هاي انار نشان داده است اين دانه ها داراي فعاليت قوي ضد ميكروبي در مقابل ميكروارگانيسمهاي مانند باسيلوس ، سوبتليس ، اشريشتاكلي و ساكاروميسس سرويسسه هستند.

به غير از موارد ياد شده انار حاوي گروهي از مواد شيميائي است كه از نظر ساختماني مشابه استروژن انساني بوده و گمان ميرود اثراتي مانند آن داشته باشند كه در مباحث بعد به تفصيل به آن خواهيم پرداخت.

استروژنهاي گياهي Phytoestrogens:

به تركيبات مشابه استروژن انساني موجود در گياهان فيتواستروژن از فيتو به معاني گياه و استروژن به واسطه اثر گذاري آنها بر فعاليتهاي استرژيك بدن گرفته شده است. اين تركيبات اگر چه ميتواند واكنشهائي شبيه استروژن داشته باشند؛ ولي استروژنهاي واقعي مشابه آنچه در بدن انسان توليد ميشود، نيستند.

قويترين استروژن بدن estradiol است، بشتر فيتواستروژنهائي كه در گياه يافت شده اند non-sterodial هستند اما برخي از آنها حاوي مقادير جزئي از استروژنهاي Steroidal ميباشند كه با استروژنهاي توليد شده در بدن همانگ هستند.

گياهاني كه حاوي مقدار اندكي استروژنهاي Steroidal مانند (estriol, estrone, estadiol) ميباشند، عبارتند از: انار ، سيب ، خرما ، شيرين بيان و برنج.

بخش عمده فيتواستروژنهاي non-sterodial به خانواده فنوليكلها تعلق دارند. اين خانواده شامل تركيباتي مانند فلاوونها ، فلاوانونها ، ايزوفلاوونها ، ليگنانها ، آنتوسيانينها ، كالكونها و دي هيدروكالونها ميباشند. كه بسياري از منابع گياهي يافت ميشوند.

در اين گروه ايزوفلاوونها مانند (Genistein,diadzein) و ليگانها مانند(Enterodiol,Enterolatone) فيتواستروژنهاي اصلي هستند. ميتوان گفت فيتواستروژنها به دو گروه تقسيم ميشوند: لينگانها كه فرآوردهاي حاصل از فعاليتهاي ميكروبي هستند (Microbial breakdown products) و ايزوفلاوونها كه در بقولات مانند لوبياي سويا ، سير ، هويج ، سيب و قهوه وجود دارند.

از نظر شيميائي فلاوونوئيدها به وسيله اسكلت كربني C6-C3-C6 مشخص ميشوند، بخشهاي C3 حلقه هاي آروماتيك هستند، مقدار اكسيداسيون و ساير ويژگيهاي ساختماني زنجير كربني C3 نوع خاص فلاوونوئيد را تعيين ميكند. بعضي از فلاوونوئيدها از نظر ساختماني شباهت زيادي به استروژن داخلي بدن (17B-Estradiol) دارند.

نحوه فعاليت فيتواستروژنها:

پيش از صحبت درباره نحوه فعاليت فيتواستروژنها، بايد ابتدا چگونگي عمل هورمونها بدانيم هورمونها به وسيله غده هاي مختلف بدن ساخته ميشوند و درون جريان خون رها ميگردند تا بوسيله آن به بافت هدف يرسند. اين بافت داراي مكانهاي گيرنده اي (Receptor Site) است كه ويژه هورمونهاي معيني است. زمانيكه هورمونها به اين مكانها متصل شوند ميتوانند بر بافت هدف اثر بگذارند.

فيتواستروژنها ميتوانند در بدن به گيرندهاي استروژن متصل شده و اثرات Pro-Estrohenic و يا Ani-Estrogenic داشته باشند. چگونگي اثر فيتواستروژنها بر بافت به غلظت آنها، غلظت استروژن درون زا و چگونگي اشباع مكانهاي گيرنده بستگي دارد. فعاليت استروژني اين تركيبات حدود 1000-100 برابر كمتر از Estradiol ميباشد، اما غلظت آنها در پلاسما ميتواند 100 برابر استروژن درون زا باشد.

اگر مقدار استروژن در بدن كم باشد، مانند زمان يائسگي، مكانهاي خالي گيرنده استروژن ميتواند با فيتواستروژنها پر شود. در اين هنگام اين تركيبات يك اثر Pro-Estrogenic اعمال ميكنند. اثرات استروژنيك عبارتند از محافظت در مقابل بيماريهاي قلبي-عروقي و Osteoporosis.

اگر مقدار استروژن در بدن زياد باشد؛ مانند زمان قبل از يائسگي باز هم فيتواستروژنها براي چسبيدن به گيرنده ها با استروژنهاي بدن رقابت ميكنند و اگر در اين رقابت، فيتواستروژنها موفق باشند، فعاليت كلي استروژنيك كاهش ميابد. زيرا اثرشان بر بافت نهائي كمتر از زمان اتصال Estradiol است. در اين حالت آثار آنتي استروژنيك آشكار ميشود كه عبارتند از:
- مدت اتصال فيتواستروژنها به گيرنده
- سرعت شكستن اتصال

برخي مطالعات نشان دهنده كاهش Bous Loss در خانمهايي بوده كه فيتواستروژنهاي سويا مصرف ميكرده اند. ساير تحقيقات نيز كاهش احتمال بيماريهاي قلبي-عروقي را تائيد كرده اند. علاو براين، مطالعات اپيدميولوژيكي در زمينه مقايسه زنان بومي آسيا با ساير نقاط جهان مشخص كرده است كه مقدار زياد فيتواستروژن در رژيم غذايي آنها عامل نرخ پائين سرطان سينه و سهولت گذر آنها از دوران يائسگي ميباشد.

نحوه فعاليت فيتواستروژنها: فلاوونوئيدها ميتوانند به عنوان ضد ويروس، ضد التهاب، ضد حساسيت و آنتي اكسيدانهاي مؤثر عمل كنند. اين تركيبات از صدمه سلولي كه به وسيله مولكولهاي اكسيژن ناپايدار ايجاد ميشود، جلوگيري مي نمايد. فعاليت آنها را ميتوان در موارد ذيل خلاصه نمود:

كاهش احتمال سرطان:مصرف زياد فلاوونوئيدهائي مانند پلي فنلها و Quercetin نرخ سرطان معده،لوزالمعده،ريه و سينه را كاهش ميدهد. مصرف فلاوونوئيد Genistein (يك استروژن گياهي كه به شكل ضعيفي از هورمون استروژن عمل ميكند) ميتواند از سرطان سينه و ساير سرطانها با منشاء هرموني نظيز سرطان پروستات جلوگيري نمايد.

كاهش احتمال Strok و بيماريهاي قلبي:مطالعات نشان داده رژيم غذايي غني از فلاوونوئيدها به خصوص Quercetin,Pcos (اليگومرهاي پروسيانيدوليك كه به عنوان پروآنتوسيانيدين نيز شناخته شده اند) ميتواند در جلوگيري از لخته شدن خون و Blocked Arteries و در كاهش مرگ ناشي از Strok يا بيماريهاي قلبي مؤثر باشد.

محافظت در مقابل اختلالات بينايي وابسته به سن مانند آب مرواريد و Macular Degeneration:يكي از عوامل توسعه آب مرواريد تجمع قند سوربيتول در عدسي چشم است. مطالعات نشان ميدهد فلاوونوئيد Quercetin از اين عمل جلوگيري ميكند. عصاره دانه انگور نيز بعنوان يك فلاوونوئيد به مبارزه با آب مرواريد كمك ميكند و با بهبود بخشيدن به جريان خون در چشم از Macular Degeneration جلوگيري مينمايد.

تسكين علائم تب يونجه، سينوزيت و تنگي نفس:امروزه اثبات شده كه خواص ضدالتهاب Quercetion در مقابله با واكنشهاي آلرژيك در مقابل گرده به بدن كمك ميكند. همچنين به نظر ميرسد اين ماده التهاب ريه ها و ساير مسيرهاي عبور هوا را كاهش داده و تنفس را آسانتر ميسازد.

كاهش التهاب پوست مانند اگزما و محل نيش حشرات: خاصيت ضد التهاب Quercetion ميتواند به درمان اين گونه التهابهاي پوست كمك كند.

نحوه فعاليت فيتواستروژنها:

به حداقل رساندن گرگرفتگي در زمان يائسگي:Quercetion كه در فرآورده هاي سويا فراوان است، ميتواند علائم فوق الذكر را كاهش دهد؛ زيرا قادر است اثرات استروژن را در بدن به حداقل برساند.

كاهش التهاب در مفاصل و ماهيچه ها،نقرس و روماتيسم مفاصل:Quercetion به علت دارا بودن خاصيت ضد التهاب در درمان اين بيماريها مؤثر است.

درمان هموروئيد و سياهرگهاي مبتلا به واريس:فلاوونوئيدهاي موجود در مركبات و Pocs به وسيله محكم نمودن ديواره رگهاي خوني به بهبود هموروئيد و واريس كمك ميكند.

مبارزه با عفونتهاي ويروسي :فلاوونوئيدها در مقابل بيماريها مصونيت ايجاد كرده و به مبارزه بدن در مقابل بيماريها كمك ميكنند و ميتوانند در مدت زمان بهبودي سرعت ببخشند.

نتيجه گيري:

درمجموع با توجه به مطالب يان شده ميتوان گفت انار به علت دارا بودن تعدادي مواد شيميائي، در صورت مصرف دراز مدت ميتواند در درمان بيماريهاي قلبي-عروقي، تصلب شرائين، آماس، سرطان، التهاب و همچنين كند كردن پيري سلولها و كاهش عوارض يائسگي و ... مؤثر باشد.

ذكر اين نكته ضروري است كه اين مواد شيميايي (فيتواستروژنها) كه از خانواده فلاوونوئيدها ميباشند؛ علاوه بر انار در بسياري ديگر از ميوه ها و سبزيها مانند سيب، هويچ، دارچين، گيلاس، آلبالو، رازيانه، سير، لوبيا سبز، رازك، شيرين بيان، يولاف، نخود فرنگي، آلو، لوبيا قرمز، ريواس، برنج، چاودار، سيب زميني، كنجد، لوبياي سويا، گندم و... نيز وجود دارد.

با استناد به مطالب ارائه شده ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه اگر چه بسياري از ميوه ها و سبزيها داري چنين خواصي هستند؛ اما همواره اين ويژگيها در مورد ميوه انار بيشتر مورد تاكيد بوده است. به همين علت ميتوان مصرف طولاني مدت آب انار را به عنوان يكي از منابع قابل توجه اين تركيبات توصيه نمود.

انار در طب سنتي :

اين ميوه كه از آن به عنوان ميوه اي بهشتي ياد ميشود از قديم الايام مورد توجه اطباء بوده و براي آن خواص بي شماري برشمرده اند. در علم نوين پزشكي نيز خواص انار به اثبات رسيده است.

آب شيرين انار براي رفع سينه درد و سرفه مفيد است. نوع ترش آن نيز براي افرادي كه طبيعت گرم دارند بسيار نافع است، انار سرشار از ويتامينهاي A,B,C,E و انواع مختلف آهن و فلزات مفيد است.

آب انار داراي قند تانن و ماده مفيد ديگري به نام مانتين است كه براي كبد خوب ميباشد و موجب تصفيه كبد ميگردد.

انار به دليل داشتن مقادير زيادي ويتامين A در رشد اطفال بسيار تاثيرگذار بوده و ويتامين B موجود در انار اعصاب را تقويت ميكند. همچنين به علت دارا بودن مقاديري از ويتامين B-6 ضد استفراغ ميباشد.

مصرف آب انار يا عصاره آن براي خانمهاي باردار بسيار توصيه شده زيرا علاوه بر رفع ويار به دليل غناي بالاي اين ميوه از نظر ويتامينها، موجب رشد مناسب جنين ميشود.

آب انار همچنين در درمان اسهال نيز موثر است. نوع جنگلي و خودروي آن كه به ناردان معروف است كاربرد زيادي در درمان اسهال دارد. جوشانده انار در درمان زخم و ورم معده بسيار مؤثر است.

همچنين آب انار شيرين براي درمان يرقان تجويز ميشود. نگاه داشتن آب انار ترش در دهان باعث از بين رفتن جوشهاي دهاني و برفك ميشود.

آب انار شيرين صفرا بر بوده و معده و كبد را تقويت ميكند و در درمان تب هاي صفراوي و امراض جلدي مؤثر است و براي همين آب انار شيرين يا ترش را با پيه و شكر به هم ميمالند و معجعوني تهيه ميشود كه 5 تا 10 سير آن براي مداواي امراض فوق بسيار مفيد است.

• آب انار، خاصه انار شيرين بدن را فربه و غذا را جوهر كشي نموده و به سبب رسيدن جوهر اغذيه به بدن شده و جرب و حكه (خارش بدن و مقعد و فرج) را رفع ميكند.

• آب انار باز كننده بول و مسامات پوست و جلادهنده رخسار و ملين طبع ميباشد.

• چون سر انار را سوراخ كرده، آن را روغن بادام شيرين پر كرده، درش را نهاده و كنار آتش ملايم بگذارند و به دفعات آن را حركت بدهند تا روغن جذب انار بشود و چندان روغن ريخته به اين صورت عمل كنند تا ديگر جذب روغن نتواند كرد، آنگاه مكيدن اين روغن به مقدار جرعه اي درد و خشكي و سرفه و آزار و حلق و شش و سينه را علاج ميكند و از مجربات ميباشد.

• خوردن آب انار تشنگي، استسقا و ورم معده و بدي و در هم ريختگي مزاج را علاج ميكند.

• چون انار ميخوش و ترش و شيرين را با آب و پوست و تخمه خوب بپزند و بكوبند و بمالند جرب و حكة صفرائي و هرگونه خارش و آزار موضع پوست را كه حرارت و خشكي باشد بر طرف مينمايد.

آب انار به علت داشتن پتاسيم و منيزيوم و دفع سموم و تعادل مايعات بدن به خصوص خون نقش مهم ايفا ميكند.

آب انار ضد سرماخوردگي است و به عنوان مفرح مصرف ميشود و تقويت كننده قلب است. همچنين آب انار اشتها آور و بهتر است قبل از غذا مصرف شود.

مصرف انار در معالجه راشيتيسم(نرمي استخوان) و كم خوني و ضعف اعصاب مؤثر است و به بدن نيرو ميبخشد.مصرف انار شيرين براي معالجه ضعف و لاغري شديد بسيار مفيد است. خوردن آب اناراز ابتلاء به بيماري قند جلوگيري ميكند.مضمه آب پخته انار موجب تقويت لثه ميشود.

مخلوط آب انار وشكر و نشاسته و صمغ عربي و روغن بادام، باز كننده ادرار و تقويت كننده كليه و مثانه و معالج سينه سرفه و آزار آن ميباشد، مخلوط فوق را بايد جوشاند و نيم گرم بخورند.

آب انار ترش و شيرين حرارت معده و غليان و فشار خون را فرو مينشاند و همچنين اثر مستي را برطرف و مضرات دخانيات را خنثي ميكند.

رب انار بهترين چاشني غذاهاي اصيل ايراني از قبيل فسنجان ميباشد. كنستانتره انار از آب انار قويتر و بهتر است و غم و اندوه را برطرف ميكند.

آب انار برطرف كننده تشنگي شديد و رفع كننده التهاب افراد تب دار ميباشد.

خواص انار تنها به ميوه آن مدود نيست بلكه تمامي قسمتهاي آن داري خواص داروئي است.

• چون روغن گل سرخ يا بادام را در انار ريخته كنار آتش ملايم گذاشته روغن را جذب انار كرده، از آن چند قطره در گوش چكاند در رفع درد آن بي نهايت مفيد است.

• چون انار را به حدكفايت پاره پاره كرده در آب بپزند و زن در آن بنشيند حيض جاري و خونريزي را قطع ميكند. نشستن در همين آب مقعد و فرج بيرون آمده را بالا ميفرستد.

• چون آن را نيكو پخته با عمل جوشانده بر جاي آبله بمالند و ببندند اثر آن را برطرف گرداند. • پوست ساقه و ريشه انار كشنده انگلهائي از قبيل كرم كدو ميباشد. جوشانده پوست يا ريشه انار را براي دفع انواعي از كرم ميتوان مصرف كرد و به اين صورت كه سه مرتبه در روز خورده ميشود ، البته بايد 24 ساعت آن را در آب خيس كرد. (انتخاب ريشه تر يا خشك تفاوت ندارد.)

• جوشانده پوست و گل انار به علت داشتن تانن قابض است و در موارد اسهال خوني و خونريزيهاي شديد استعمال ميشود. همچنين دانه خشك كرده انار قابض بوده و در اسهال حاد به كار مي آيد.

• جوشانده پوست انار براي برطرف ساختن ورم لوزتين، مكث زبان كوچك ، سستي لثه و مجراي تنفس مفيد است.(بصورت غره غره 30 تا 60 گرم در يك ليتر آب)

آب انار ترش زخم داخل بيني ، گوشت اضافي زخم ها و درد گوش را معالجه ميكند، به اين منظور بايد انار ترش را بجوشانند تا غليظ شود با كمي عسل مخلوط كرد و سپس به زخم بيني يا گوشت زيادي يا اطراف گوشي كه درد ميكند بمالند.

گل انار اسهال ساده را برطرف ميكند، براي اين منظور بايد گل انار را به صورت جوشانده يا دم كرده تهيه نمود و مانند چاي با كمي شكر روزي سه فنجان ميل كرد.

ماليدن جوشانده يا دم كرده كنستانتره آب انار براي التيام جراحات مؤثر است . جوشانده پوست انار خونريزي بواسير و امراض مقعد را معالجه ميكند.براي اين منظور بيمار در طشت محتوي جوشانده پوست انار مينشيند و يا پس از اجابت مزاج هر دفعه مقعد خود را با جوشانده پوست انار بشويد.

مصرف و دم كرده يا جوشانده برگ انار به صورت چاي ضد استفراغ، اشتهاآور و مقوي معده است.

درد نيمه سر(ميگرن) با خوردن دم كرده يا جوشانده برگ درخت انار درمان ميشود. مصرف دم كرده يا جوشانده برگ انار مانند چاي كم خوني ، ضعف شديد پس از بيماريها و خستگي شديد را برطرف ميسازد.

براي معالجه قي هاي خوني ميتوان انار ترش و شيرين را سوزانيد و با مقداري عسل مخلوط نموده و بر روي شكم ماليد.

سورمه سائيده انار پخته براي جلوگيري از ريزش آب چشم مفيد است.

براي درمان اسهال و زخم روده ميتوان مقداري جو را نيم كوب كرده و به همان اندازه برنج مخلوط، با آب انار بپزند پس از صاف كردن آن را تنقيه كنند.

• سائيده انار و مازو براي برطرف كردن و باز كردن خلط خشك شده در سينه و دفع زخم سفليس بسيار مفيد است.

• براي معالجه سرفه هاي شديد خوني ميتوان انار را سوزانده و عسل مخلوط نمود و بر سينه ماليد .

• گل انار جهت درمان خونريزي لثه و زخم دندان و ورم بيضه(باد فتق) مفيد است.

• براي درمان استفراغ ميتوان از آب انار استفاده كرد.

• پخته و خمير گل انار همراه با كمي استراحت براي درمان كفش زدگي و ترك پا بسيار مفيد است.

• براي معالجه دمل،كورك،جوش،آلودگي خون ميتوان عدد هفت گل انار را كه غنچه دهن بسته است صبح ناشتا بخورند تا يكسال از بروز عوارض مذكور پيشگيري ميكند.

• شستشو دادن با مخلوط عصاره آب انار و آب بارهنگ براي درمان زخم ذكر بسيار مفيد است.


انجیر

شرکت فراورده بسته بندی انجیر:
ارزش غذایی انجیر

 

 

ترکیبات تشکیل دهنده و ارزش غذایی انجیر

ترکیبات غذایی

انجیر تازه

انجیر خشک

آب %

80

23

كالري

5/77

-

پروتئين(گرم )

2/1

3/4

چربي (گرم )

3/0

3/1

هيدروكربورها(گرم)

3/20

1/69

فيبر(گرم)

2

11

ويتامينA    

80

80

ويتامين تيامين   C1 (ميلي گرم)

06/0

1/0

ويتامين  B2   (ميلي گرم)

05/0

1/0

ويتامين B      (ميلي گرم)

4/0

7/0

ويتامين    C     (ميلي گرم)

2

0

كلسيم (ميلي گرم)

35

126

فسفر(ميلي گرم)

22

77

آهن(ميلي گرم)

6/0

3

 

خواص غذايي انجير :

انجير در ميان مـيوه ها از جـايگاه والايـي برخوردار است ,اين ميوه نرم , شيرين وگوشتي باعث بهبود سلامتي مي شود, سرزمين بومي انجير ، خاورميانه است ,اما از زمان‌هاي باستان به سرعت در حوزه مديترانه گسترش يافت. انجير چهار هزار سال پيش در زمين‌هاي وسيع كناررود نيل پرورش داده مي شد.هزاران سال است كه انجير يكي از غذاهاي اصلي حوزه مديترانه بوده است. انجير حاوي مقدار زيادي آب و مقداري  پروتئين,چربي وهيدروكربنها مي باشد. مهمترين قسمت آن شكر آ ن است كه بـين 50 تا75 در صد محتوي آن را تشـكيل ميدهد كه براي افراد ديابتي بسيار مفيد مي‌باشد.

انجير را هم  مي توان به تنهايي مصرف كرد و هم در كنار غذاها وميوه هاي ديگر، كه اين امر باعث بالا رفتن ارزش غذايي آن خواهد شد . انجير اگر با آرد يا نشاسته مصرف شود كمتر باعث ايجاد يبوست در افراد خواهد شد.انجير به راحتي با شير مخلوط مي‌شود.

 

از انجير اغلب براي آماده كردن مربا ,مارمالاد ,شربت  , كمپوت ,كيكهاي متنوع , شيريني ومحصول جديد مسقطي انجيراستفاده مي شود كه اين شركت فعاليت خود را در اين زمينه آغاز نموده است .

 

انجير با دارا بودن 50 تا 75 درصد قند از ميوه هاي پر انرژي محسوب مي شود . همچنين اين ميوه داراي مقادير زيادي كلسيم ,سديم ,پتاسيم ,آهن ,فسفر ,پروتئين و . . . مي باشد . انجير ميوه اي مغذي است كه حاوي مقادير مناسبي از مواد معدني , فيبر و ويتامين بوده كه به نوبه خود در طبيعت بي نظير است .يك وعده خوراك انجير يا فرآوري آن در روز كه حاوي حدود40 گرم انجير باشد در مقايسه با مصرف مقدار معمول روزانه ميوه هاي ديگر همچون سيب ,پرتقال ,موز ,خرما ,انگور و توت فرنگي از فيبر غذايي بالاتري برخوردار است .همچنين اين مقدار انجير يا فرآوري آن همانند يك وعده خوراك خرما(40 گرم) قادر به تامين كالري بالايي بوده و به لحاظ مواد معدني از بسياري از ميوه هاي مذكور غني تراست . بهترين راه شيوه استفاده از انجير مصرف فرآوري انجير مي‌باشد چون آسان مصرف مي شود و داراي تمامي خواص انجير نيز مي‌باشد وبه لحاظ ، كنترل  پخت و بسته بندي ، بهداشتي مي‌باشد .


خواص دارويي انجير :

    انجير يا فرآوري آن را مي توان در اغلب رژيم‌هاي غذايي همانند رژيم كم چربي , كاهش وزن و رژيم افراد ديابتي منظور نمود . از انجير براي رفع ناراحتيهاي سينه ,سستي اعصاب ,ضعف عضلات اسپرزوكبد و درمان بواسير استفاده مي شود . انجير نيروبخش و بارآور است. جوشانده انجير جهت رفع التهاب مجاري تنفسي و كليه بيماريهاي التهابي ,ذات الريه ,ذات الجنب ,ورم كليه ,سرخك ,مخملك ,آبله و غيرو مورد استفاده قرار مي گيرد. اگر انجير پخته شود وبه صورت كمپوت ,مسقطي يا مربا درآورند براي اشخاصي كه سوءهاضمه يا يبوست دارند بسيار مفيد است .

   در طـب جديد شربتي به نام (( في جين)) از انجير تهيه مي شود كه داراي اثر ملين بوده و براي رفع يبوست مورد استفاده قرار مي گيرد 

    در آتن انجير ميوه مقدسي بشمار ميرفت و صدور انجير به خارج  ممنوع بود و هر كس مرتكب يك چنين عملي مي گشت ,مجازات مي شد . روميان به قهرمانان كشتي انجير مي خورانيدند تا نيرويشان بيشتر شود و براي بازگردانيدن قواي بيماري كه برايمدت طولاني مريض بود ,به او انجير ميخورانيدند .

    در آلمان مسهلي از آن تهيه مي كنند كه به اطفال داده مي‌شود .

درحدود 120 سال پيش از ميلاد يكي از پادشاهان يونان بنام ميت‌ريد‌تيس به پزشك خود دستورداد كه انجير را به عنوان يك پادزهر در پزشكي مورد استفاده قراردهد .

پليني درسال 113-62 قبل از ميلاد گفته است انجيرها شفا‌بخش هستند، طول عمر را  افزايش داده و سلامتي افراد  پير را در ايام پيري تضمين كرده و آنها را جوان و چين و چروك صورت را كمتر مي‌كند .

خاصيت معجزه آسا در احياي انرژي پس از يك دوره طولاني بيماري كاملاً ثابت شده است.انجير باعث از بين رفتن خستگي  ذهني وجسمي شده و قوت  و نيرو ايجاد مي كند.

به كساني كه از ترك خوردگي لبها , زبان , سقف دهان رنج مي برند توصيه مي شود  انجير فراوان مصرف كنند.  انجير تازه و خشك به علت دارا بودن مقادير فراوان سلولز باعث ايجاد حركات آسان تر در روده بزرگ شده ودر نتيجه دفع را تسهيل مي كند.

انجير خشك خيس شده در آب (انجير مرطوب) نيز همين خاصيت را دارا مي باشد.تصور بر اين بوده است كه انجير در درمان آسم  نيز موثر مي باشد.آب انجير خشك در از بين رفتن سرفه‌هاي خشك و مزمن بسيار موثر است. انجير در درمان ضعف جنسي نيز بي‌تاثير نمي‌باشد .


 خیار

فواید و خواص خیار

خیار گیاهی است علفی و یکساله دارای ساقه خزنده وپوشیده از خارهای نازک و خشن است . برگهای آن بزرگ و دارای زاویه و دندانه دار است . گلهای آن زرد رنگ که به دو صورت نر و ماده روی یک پایه قرار دارند میوه آن سبز رنگ و بسته به نوع و نژادهای مختلف ممکن است کوچک و یا دراز باشد .
این گیاهی استوائی در همه ی قسمتهای جهان در دسترس است.خیار ، دارای بوته بوده و از خانواده خربزه ، کدو سبز و دیگر کدو مسما ها ست. میوه آن استوانه ای شکل با طولی تقریباً در حدود 15 تا 23 سانتیمتر است. پوست خیار معمولا سبز و درون میوه از سبز کم رنگ تا سفید متغیر است.
در برخی از فرهنگها خیار بیشتر برای تهیه خیار شور مورد استفاده قرار می گیرد اما باید توجه داشت که در این صورت بیشتر مواد غذائی آن از دست می رود .
برای بسیاری از ما خیار تنها یک گونه صیفی یا میوه خوشمزه است که از آن در میهمانی ها در کنار سایر میوه ها استفاده می کنیم و شاید تا به امروز خیلی به خواص و توانایی این گیاه سبز رنگ دقت نکرده بودیم. این میوه دارای مقادیر زیادی ویتامین ث است که می تواند در نقش چربی سوز به کار رود.
تعداد زیادی از مردم ازمزایای سلامتی خیار بی اندازه بی اطلاع هستند وتا حد امکان در هرکجا از خوردن خیار اجتناب می کنند. خیار تازه مزه شیرین و مطلوبی برای برخی رفع تشنگی و خواص خنک کنندگی دارد. خیارزمانی که سرخ شود یا با غذا به صورت کباب شده استفاده شود به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می کند.

خواص مفید خیار برای بدن :
1. دارای ویتامینهایی است که روزانه ما بدن نیازداریم. مانند ویتامینهای ب یک ، دو، سه، پنج، شش، اسید فولیک، ویتامین سی، کلسیم، آهن، منیزیم، فسفر و پتاسیم و روی
2.خیار مقدار مؤثری یعنی درحدود 96% آب مقطر طبیعی دارد که آن را برتر از آب معمولی می سازد. 3.پوست آن حاوی درصد بالایی از ویتامین A است و همچنین نباید ، پوست خیار موقع خوردن کنده شود.
4.خیار حاوی موادمعدنی قلیایی ومنبع غنی ویتامین C . آنتی اکسیدانA ، فولات ، منگنز ، مولیبندوم ، پتاسیم ، سیلیکا ، سولفور ومیزان کمی ویتامین B کمپلکس ، سدیم ، کلسیم ، فسفر و کلر است.
5.تاکنون دیده اید افرادی که همیشه برشهای خیار را برای چشمانشان استفاده می کنند.کافئیک اسید دراین نوع سبزی (خیار) از ذخیره آب اضافی جلوگیری می کند و زمانی که به صورت موضعی به کار می رود به کاهش پف و ورم چشمها کمک می کند.
6. اسیدیته : قلیائی بودن مواد کانی موجود در آب خیار با خنثی کردن اسیدیته به طور مؤثری کمک به تنظیم PH خون دربدن می کند. عصاره خیار همچنین زخم معده واثنی عشر را درمان می کند.
7. فشار خون : مانند کرفس این نوشیدنی بی رنگ (عصاره خیار) به فشار خون منظم کمک می کند زیرا موادمعدنی و مقدار ناچیزی سدیم دارد.
8. ساخت بافت پیوندی :منبع عالی سیلیس موجود در خیار به ساخت مناسب بافت پیوندی در بدن ما مانند استخوانها ، ماهیچه ها ، غضروف ، رباطها و زردپی ها کمک می کند.
9. خنک کننده: درخلال هوای گرم وخشک یک لیوان عصاره خیار با عصاره کرفس مخلوط کرده وبنوشید که این نوشیدنی به طور شگفت انگیزی به دمای مناسب بدن کمک می کند.
10 .ادرارآور : عصاره خیار ادرار آور است ، در خلال ادرار کردن به حذف مواد زائد کمک می کند. خوردن خیار به حل سنگهای کلیه نیز کمک می کند.
11. برای کاهش تب :عصاره خیار با ویژگی تنظیم درجه حرارت منظم بدن و نوشیدن آن در زمانی که تب دارید دمای بدن را متناسب می سازد.
12. رفع تورم : چینیها فکر می کنند که خیار در بیماری رماتیسم بسیار سرداست و مناسب نیست. اما حالا می دانیم که خیار می تواند بر ضد اسید اوریک که باعث تورم در مفاصل می شود نیز چاره ای کند.وقتی که خیار خورده می شود کار پاکسازی خود را روی مفاصل شروع می کند و همانطور که به حذف اسید اوریک از مفاصل می کند موجب بیدار شدن حس درد در مفصل نمی شود.این بدین معناست که به وضعیت تورم مانند آماس مفصل ، آسم و نقرس کمک می کند.
13. مفید برای رشد موها : عصاره خیار دارای سیلیکون و سولفوراست که مخصوصاً عصاره خیار در افزایش رشد موها مؤثر می باشد. هویج ، کاهو وعصاره اسفناج را با عصاره خیار مخلوط کرده و بنوشید.
14. رفع پف چشمان : بعضی مردم صبح با چشمان پف کرده از خواب بیدار می شوند این احتمالاً به دلیل عکس العمل مقدار زیادی آب در بدن یا گریه کردن در خواب است.برای کم کردن پف چشمان دراز بکشید و 2 قطعه خیار را بر روی چشمان در 10 دقیقه مفید قرار دهید.
15. بهبود وضعیت پوست : میزان بالایی از ویتامین C و آنتی اکسیدانها در خیار، آن را عنصر مهمی در کرمهای زیبایی می سازد که برای درمان اگزما ، پسوریازیس ( مشکلات پوستی ) ، غرورو جوشهای جوانی وغیره به کار می رود.
16. ترمیم آفتاب سوختگی : موقعی که آفتاب سوختگی به وجود می آید بر روی آن عصاره خیار بمالید بر قسمت آفتاب سوخته تأثیر خنک کنندگی وشفا بخشی دارد.
17. نگهداری آب بدن:خیارالکترولیتهای لازم در بدن را تأمین کرده آب سلولها را برای استفاده مجدد به آنها برمی گرداند واز این طریق از تجمع ونگهداری آب در بدن می کاهد.


_ علاوه بر فواید خیار بر بدن ، کاربردهای جالب دیگری نیز دارد :


1.اگر بعد از ظهر خسته هستی بجای اینکه نوشیدنیهای کافیئن دار بنوشی یک خیار بخور.آنها دارای ویتامینهای بی و هیدروکربور هستند که شما را سرحال آورده و چند ساعت نگهمیدارد.

2. اگر آینه حمام بخار میکند آنرا به آینه بمالید تا از بخار کردن جلو گیری کند.

3. اگر حشرات و حیوانات باغچه شما را نابود میکنند یک بشقاب آلومینیومی خیار لایه لایه برش خورده را بگذارید تا همه آنها را فرار دهد. مواد خیار با آلومینیوم ترکیب شده و بویی را ایجاد میکند که همه حشرات و... را فراری میدهد. ولی انسان آنرا حس نمیکند..

4.اگر روی پوست خود ناهمواری دارید و میخواهیدکه از شر آن قبل از رفتن به استخر خلاص شوید خیار برش خورده را به آن محل ها روی پوست خود بمالید. مواد فتوشیمیایی خیار باعث میشود که کلوژنهای پوست جمع شود و چاله چوله ها از بین بروند. روی چروکها نیز بسیار موثر است.

5. اگر میخواهید بر گرسنگی عصر فائق آئید خیار بخورید.
6. یک ملاقات مهم دارید ولی فرصت واکس زدن ندارید خیار را بمالید روی کفش آنرا براق نموده در مقابل نفوذ آب نیز مقاوم میشود.

7. اگر روغن ندارید، و لولاها سرو صدا میکنند آنرا به آن بمالید روان شوند.

8. اگر دچار استرس هستید، یک خیار را خرد کرده و در آب جوش بگذارید، مواد شیمیایی آن باعث آرامش شما میشود.
9. بعد از غذا آدامس ندارید و میخواهید به یک ملاقات تجاری بروید، یک برش از خیار را برای سی ثانیه به سقف دهان بفشرید، بوی بد دهان با کشته شدن باکتریهای بد بو از بین میرود.

10.اگر یک روش سبز برای تمیز کردن وسایل استیل میخواهید، با خیار آنها را تمیز کنید.

11.اگر در حال نوشتن اشتباه کردید از آن میتوانید بعنوان پا ک کن (از قسمت بیرونی آن) استفاده کنید.

 

_ در مصرف خیار به این موارد توجه کنید:


خیارهای سبز تیره رنگ با پوست محکم را انتخاب کنید. از خیارهای مایل به زرد که در انتها چروک خورده هستند بپرهیزید. خیارهای نازک دانه های کمتری نسبت به خیارهای کلفت دارند. .
خیار را در یخچال ذخیره کنید تا با طراوت وتازه بماند.
درحد ممکن خیار ارگانیک (طبیعی و عاری از مواد مصنوعی ) خریداری کنید چون را ممکن است خیار آغشته به لایه مواد محافظ و یا آلوده به حشره کش ها باشداگر خیار ارگانیک و کاملاً طبیعی نیست آن را زیر جریان آب سرد شسته و با یک برس مخصوص سبزیجات مواد چسبیده به پوست آن را جدا کنید.


_ با وجود دارا بودن فواید بسیار چند خاصیت مضر هم برای این سبزی می توان نام برد:


اشخاصی که ناراحتی معده دارند، نباید در مصرف خیار زیاده روی کنند زیرا ممکن است باعث اختلال در دستگاه گوارش گردد.
خیار نفاخ است، چون سریعا در معده فاسد می شود. برای رفع نفخ و دل درد ناشی از خوردن خیار می توانید مقداری عرق نعنا یا کمی آبجوش و نبات بخورید.
همیشه باید خیار را قبل از غذا خورد که به هضم غذا کمک کند. کسانی که نمی توانند خیار را خوب هضم کنند، باید آن را با نمک بخورند.


پسته

آشنایی با خواص پسته

 

پسته میوه‌ای کاملا ایرانی است که درخت آن به شکل جنگل‌های انبوه در شمال شرقی ایران دیده می‌شود. درخت پسته از ایران به سایر نقاط مخصوصا به سواحل دریای مدیترانه (جنوب اروپا و شمال آفریقا) رفته است. پسته درختی است که ارتفاع آن به حدود 5 متر می‌رسد، برگ‌های این درخت متناوب و مرکب از 2 تا 3 برگچه نوک تیز با برگه انتهایی است که رنگ آن سبز روشن است و برگ‌های آن خوشه‌ای است.درخت پسته به سرمای شدید زمستان و گرمای زیاد تابستان مقاوم است اما با هوا و زمین مرطوب سازگاری ندارد. مهم‌ترین ارقام پسته در ایران عبارت است از: اکبری، کله‌قوچی، احمد‌آقایی، اوحدی، بادامی زرند، ممتاز خنجری دامغان، ‌شاهپسند سفید پسته نوق و قزوینی .


بسته مقوی

پسته دارای مواد غذایی فراوانی است و برای تقویت بیماران و اشخاص ضعیف مناسب است. در واقع این میوه یک بسته مقوی محسوب می‌شود. پسته مواد مختلفی دارد که شامل پروتئین، آهن، مواد چرب، کلسیم، فسفر، ویتامین B 1 B3 A و پتاسیم است.

پسته اگرچه میوه کوچکی است ولی ارزش غذایی بسیار بالایی دارد و نیروزاست.در 30 گرم پسته بو داده شده بدون پوست استخوانی170 کالری انرژی، 6 گرم کربوهیدرات، 9 گرم فیبر خوراکی، 3 گرم قند،2 گرم چربی، 310 میکروگرم پتاسیم، 32‌میکروگرم کلسیم، 145 میکروگرم فسفر، 36 میکروگرم منیزیم، یک میکروگرم آهن، 190 میکروگرم سدیم، 160 واحد ویتامین A و یک میکروگرم ویتامین ث وجود دارد.

روغن پسته

روغن پسته از جمله محصولاتی است که چندان در کشور ما شناخته شده نیست. این روغن مقوی حاوی مقادیر بالایی ویتامین‌ها)K, E, D, A( و مواد معدنی مثل آهن، فسفر، مس، روی و منیزیم است. روغن پسته به‌طور وسیعی در صنایع آرایشی و طب به کار می‌رود. این روغن بسرعت جذب پوست می‌شود و مناسب جهت ماساژ بدن است. روغن پسته به‌عنوان یک روغن طعم‌دهنده (چاشنی) مورد استفاده است. بنابراین اکثرا در تهیه سالادها به عنوان یک چاشنی مطلوب به کار گرفته می‌شود. تاثیر این روغن در افزایش حافظه و افزایش اشتها ثابت شده است.

10 خاصیت پسته

1.‌ مغز پسته به علت داشتن آهن خون‌ساز است. به کسانی که مبتلا به کم‌خونی هستند، توصیه می‌شود روزانه مقداری پسته بخورند.

2.‌ پتاسیم موجود در پسته برای تنظیم مایعات و الکترولیت‌های بدن و بهبود عملکرد اعصاب و عضلات مفید است.

3.‌ فیبر موجود در پسته بسیار بالا بوده و امروزه اهمیت فیبر و الیاف در علم پزشکی و برای سلامتی انسان کاملا مشخص شده است. فیبر موجود در پسته علاوه بر این‌که حرکات غذا را در دستگاه گوارش زیاد می‌کند، درجلوگیری از بیماری‌های سرطانی نیز موثر است. علاوه بر این فیبر بالای موجود در پسته، آب بیشتر جذب و پرخوری را کمتر می‌کند.

4.‌ پسته همچنین حاوی اسیدهای چربی ضروری مانند لینولیک اسید و لینولنیک اسید است، ضمنا دارای برخی از عناصر غذایی و ویتامینE و نیز حاوی در صد بالایی از پروتئین و عناصر معدنی مانند کلسیم، آهن و روی است. یک مزیت دیگر پسته این است که چربی موجود در پسته عمدتا از چربی‌های مفید غیر اشباع تک‌زنجیره‌ای و چندزنجیره‌ای با درصد پایین چربی‌های اشباع شده است.

5.‌ مغز پسته به علت داشتن ویتامین‌های گروه ب برای آرامش اعصاب مفید است.

6.‌ ویتامینE پسته سبب حفظ سلامت و ترمیم بافت‌ها شده و به عنوان یک ماده آنتی‌اکسیدان مانع از بروز سرطان‌ و بیماری‌های قلبی می‌شود.

7.‌ اسید فولیک موجود در پسته برای تشکیل سلول‌های عصبی لازم است و مصرف آن از ناهنجاری‌های دوران جنینی جلوگیری می‌کند.

8.‌ ویتامینA موجود در پسته به کارکرد طبیعی چشم و حفظ قدرت بینایی کمک زیادی می‌کند.

9.‌ اسیدهای چرب امگا ‌ 3 موجود در پسته باعث کاهش میزان بروز حمله‌های قلبی می‌شود.

10.‌ مقادیر بالای مس موجود در پسته موجب تقویت سیستم ایمنی بدن و بهبود اسهال در کودکان است.

خواص مغز پسته

مغز پسته از نظر طب قدیم ایران، دارای طبیعت گرم و خشک است. مقدار فراوان آهن موجود در مغز پسته و توانایی بدن برای جذب بالای آن باعث شده که پسته به ماده ای موثر برای درمان کم‌خونی (فقرآهن) معرفی شود. در ضمن پسته حاوی مقداری پروتئین گیاهی، اسیدهای چرب ضروری، فیبر، روی، کلسیم، فسفر و ویتامین (ای) می‌باشد که همه این مواد برای سلامتی مفید می‌باشند

 

فواید پسته

پسته معده را تقویت می کند

 مغز و دهان را تقویت می کند

 برای آرامش قلب و آرام کردن اعصاب مفید است

 خوردن پسته نیروی جنسی را تقویت می کند

 پسته برای تسکین سرفه مفید است

 اسهال معمولی و اسهال خونی را درمان می کند

 جوشانده پوست و برگ درخت پسته برای رفع درد و خارش مفید است

 

خواص روغن پسته

از عصاره مغز پسته، روغن شفاف و زرد رنگی به دست می‌آید که خواص غذایی و درمانی دارد. اسیدهای چرب تشکیل دهنده این روغن به ترتیب عبارتنداز: اسیداولئیک(اسید چرب امگا- 9)، اسید لینولئیک(اسید چرب امگا- 6)، اسید پالمیتیک، اسید استثاریک و اسید لینولنیک(اسید چرب امگا-3).

اسیدهای چرب امگا- 3 باعث کاهش خطر بروز حمله‌های قلبی می‌شوند و به همراه اسیدهای چرب امگا- 6 سیستم ایمنی را تقویت کرده وایکوزانوییدها را تولید می‌کنند. ایکوزانوییدها ترکیبات شبه هورمونی هستند که در تجمع پلاکت های خون، انقباض عروقی، واکنش‌های آلرژیک وایمنی و حالات التهابی نقش دارند

 

خواص پوست سفید پسته

پوست سفید پسته خاصیت قابض دارد و برای بواسیر بسیار مفید است. باعث تسکین درد و تخفیف بیماری می شود. برای درمان این بیماری باید پوست سفید پسته را در آب جوشاند و آن را داخل لگنی بریزید و شخصی که این بیماری را دارد برای چند دقیقه در آن بنشیند

 

خواص پوست سبز پسته

پوست سبز پسته از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است و دارای خواص زیر می باشد.
1-
پوست سبز پسته برای رنگرزی به کار می رود.
2-
بهترین دارو برای رفع بوی بد دهان است.
3-
جویدن آن باعث التیام زخم های داخل دهان می شود.
4-
برای استحکام اثه، مالیدن آن روی لثه یا جویدن آن مفید است.
5-
دم کرده پوست سبز پسته حالت دل بهم خوردگی و استفراغ را از بین می برد.
6-
دم کرده آن برای رفع اسهال مفید است.
7-
برای رفع سکسکه پوست سبز پسته را دم کنید و یک فنجان از آن را بنوشید

 

پروتئين پسته

بعضي محققان عقيده دارند که پروتئين پسته به اندازه‌اي است که مي‌توان آن را به عنوان جايگزيني براي گوشت و حبوبات دانست. در ضمن روي موجود در آن نيز در رشد سلول‌ها و بافت‌هاي بدن بسيار مؤثر است

مضرات پسته

چربی زیاد موجود در مغز پسته می‌تواند معده را سنگین کند. لذا کسانی که معده ضعیف دارند، نباید در مصرف آن زیاده‌روی کنند.

مغز پسته، طبیعت گرم و خشک دارد و خوردن زیاد آن باعث بروز کهیر و جوش می‌شود. برای رفع گرمی پسته، باید آن را به همراه مواد غذایی که طبیعت سرد دارند مثل خیار، مصرف کرد

مصرف زیاد پسته باعث می شود که مقدار ازت در خون بالا رود و شاید به همین علت است که عده ای معتقدند پسته باعث کثیف شدن خون می شود، البته اشخاصی که دچار ضعف و نارسایی کبد هستند و مبتلایان به بیماری های نقرس و دیابت و ناراحتی کلیه باید از خوردن پسته خودداری کنند

 


تخمه کدو

خواص تخمه كدو

تخم كدو منبعی غنی از مواد معدنی، پروتئین و چربیهای غیر اشباع است كه در سلامت پروستات، استخوان‌ها و پیشگیری از التهاب مفاصل موثر است.
كدو در مكزیك حدود ۱۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح كاشته شد و به عنوان یكی از گیاهان جالیزی به شمار می آمد. برای اولین بار در سال ۱۴۹۲ میلادی كریستف كلمب در سفر خود از كاشت كدو به صورت جالیزی گزارش كرد و آن را هندوانه ایندوها نام برد كه بسیار خوشمزه بود و از آن دردرمان بسیاری از بیماریها استفاده می كرده اند. بذر كدو توسط او به اروپا آورده شد و كاشت این گیاه جالیزی برای اولین بار در اروپا آغاز شد. بذر كدو را در اوایل خرداد ماه می كارند و سپس در شهریور ماه برداشت می كنند. میانگین وزن هر كدو ۸ كیلوگرم است كه به طور متوسط هر كدو حاوی ۲۰۰-۱۵۰ گرم تخم كدو می باشد. تخمه كدو سبز تیره و صاف است و توسط یك پوسته سفید – زرد پوشیده شده است.
تاثیر تخم كدو در سلامت پروستات
تخمه كدو، هایپرتروفی خوش خیم پروستات (BPH) مردان ۵۰ سال و مسن‌تر را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد كه شامل بزرگ شدن غده پروستات می باشد. یكی از فاكتورهای دخیل در BPH، تحریك شدید سلولهای پروستات از طریق هورمون تستوسترون و (DHT) دی هیدروتستوسترون است.
محتویات موجود در روغن تخم كدو از جمله كاروتنوئیدها، تكثیر سلول‌های پروستات را متوقف می كند.
همچنین تخم كدو حاوی مقادیر بالایی از عنصر روی است و به همین دلیل تاثیر بسزایی در تامین سلامت پروستات دارد.
تاثیر تخمه كدو در حفظ سلامت استخوان
تخمه كدو علاوه بر این كه در حفظ سلامت استخوان موثر است، باعث افزایش دانسیته استخوانی هم می‌شود. اگر چه اغلب گمان بر این است كه پوکی استخوان بیماری زنان یائسه است ولی مشكل بالقوه مردان مسن نیز به شمار می رود. تقریبا ۳۰ درصد شكستگی‌های لگنی در مردان اتفاق می افتد، به طوری كه یك مرد از هشت مرد بالای ۵۰ سال دچار شكستگی‌های ناشی از پوكی استخوان می شوند.
طبق مطالعه‌ای كه روی ۴۰۰ مرد در محدوده سنی ۴۵ تا ۹۲ سال صورت گرفت و در نشریه امریکایی تغذیه بالینی به چاپ رسید، مشخص شد كه همبستگی واضحی بین مصرف پایین روی، میزان پایین مواد معدنی در خون و بروزاستئوپرز در استخوان لگن و ستون فقرات وجود دارد.
تاثیر خواص ضد التهابی تخم كدو در التهاب مفاصل
در مطالعات حیوانی با مقایسه تاثیر تخمه كدو در كاهش علائم التهاب با مصرف داروی ایندومتاسین، مشخص شد كه تخمه كدو برخلاف دارو، سطوح چربی‌های تخریب شده (چربی‌های پر اكسید) را در سطح داخلی مفصل افزایش نمی‌دهد كه در حقیقت عارضه جانبی ناشی از دارو بوده و در پیشرفت التهاب مفاصل موثر است.
تخم كدو منبع غنی از مواد معدنی، پروتئین و چربیهای غیر اشباع با یک پیوند دوگانه
علاوه بر اثرات سودمند و منحصر به فرد تخم كدو كه ذكر شد، در حقیقت تخم كدو، طیف وسیعی از مواد مغذی معمول را تامین می‌كند. تخمه كدو منبع خوبی از آهن، مس، پروتئین و روی می‌باشد.
تخمه كدو منبع غنی منیزیم
تخمه كدو منبعی غنی از منیزیم است كه نقشهای بسیار مهمی در بدن و پیشگیری از بیماریها ایفا می كند.
منیزیم نقش حیاتی در حفظ سلامت قلب دارد. سلولهای ماهیچه قلب به منیزیم نیاز دارند . این عنصر از پرولاپس دریچه میترال جلوگیری می‌كند و حتی در صورت بروز این شرایط قادر به بهبود آن می‌باشد. منیزیم همچنین قادر است سطوح تری گلیسیرید و نسبت کلسترول بد (LDL) به کلسترول خوب(HDL) را كاهش داده و به همین طریق از بیماریهای قلب و عروق جلوگیری كند. كمبود منیزیم می‌تواند به عنوان یك عامل موثر در بروز برخی انواع سرطانها نقش داشته باشد. این عنصر قادر است رادیكالهای آزاد اكسیژن را از بین ببرد.
منیزیم در تولید انسولین و عملكرد آن موثر است. بطوری كه در درمان افراد دیابتی كه بطور مكرر دچار نوسان قند خون می‌شوند و همین طور در افراد دیابتی مقاوم به انسولین موثر است.
جالب است كه بدانیم همبستگی شدیدی بین سبب شناسی آسم و بیماریهای مزمن مسدود كننده مجرای تنفسی وجود دارد ، به طوری كه تبعیت از رژیم ساده‌ای كه شامل مكمل‌یاری با منیزیم می‌باشد، می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود. منیزیم قادر است تا تولید هیستامین را متوقف كند. افرادی كه دچار آلرژی می‌شوند اغلب به دنبال مصرف منیزیم تسكین می‌یابند.
عنصر منیزیم از طریق ممانعت از فعالیت (PTH) هورمون پاروتیروئید و تحریك كلسی تونین، كلسیم را از بافتهای نرم برداشته و در درمان برخی از انواع التهاب مفاصل موثر است. در ضمن به یاد داشته باشیم كه در جلوگیری از پوکی استخوان، منیزیم هم به اندازه كلسیم نقش ضروری دارد. به گونه‌ای كه افزایش مصرف كلسیم بدون افزایش منیزیم نه تنها مفید نبوده بلكه مضر نیز هست. نسبت كلسیم به منیزیم در بدن نباید بیشتر از ۲ به ۱ باشد.
لازم به ذكر است كه این عنصر به دلیل نقشی كه در ماتریكس استخوان دارد به طرز چشمگیری در انعطاف پذیری استخوان موثر است .
كمبود منیزیم با بروز حملات میگرنی مرتبط است. این عنصر باعث انبساط عروق شده و همچون یك مهار كننده كانال كلسیم در سلول عمل می كند. داروهای موثر در میگرن هم دقیقا از همین راه وارد عمل می شوند.
مسمومیت بارداری شرایطی است كه به دنبال آن زنان باردار دچار تشنج‌های خطرناك شده و فشار خون به طرز شدیدی بالا می رود؛ به طوری كه در خاتمه بارداری همراه با جنین با وزن تولد پایین (LBW) ضرورت پیدا می کند، حال در این میان كمبود منیزیم بطور مستقیم با این شرایط در ارتباط است. تجویز مکمل منیزیم، درمان کلاسیک کنترل مسمومیت بارداری است. این عنصر همچنین قادر است تا از زایمانهای زودرس نیز جلوگیری كند.
افزایش منیزیم رژیم میزان انقباض‌های مربوط به قاعدگی را كاهش و به این طریق عوارض PMS (سندرم پیش از قاعدگی) را تخفیف می‌دهد. مكمل یاری با منیزیم باعث افزایش قدرت و استقامت در ورزشكاران می‌شود. منیزیم تولید انرژی سلولی را از حالت غیرهوازی به هوازی تبدیل كرده و این روش در تولید انرژی بسیار موثر است و به مقدار زیادی تولید اسید لاكتیك را كاهش می‌دهد.
منیزیم در كمك به درمان استرس‌های مغزی می‌تواند موثر واقع شود. در جدول تناوبی، منیزیم نزدیك لیتیم است و لیتیم معمولا برای درمان استرس و اختلالات مربوط به آن به كار می رود. این عنصر (منیزیم) در عملكرد سیناپسهای وابسته به كلسیم در انتقالات عصبی نقش دارد.
فیتواسترولهای تخم كدو و كاهش كلسترول خون
فیتواسترولها تركیباتی هستند كه در گیاهان یافت می‌شوند و ساختار شیمیایی بسیار شبیه به كلسترول دارند و زمانی كه به مقدار كافی در رژیم موجود باشند، قادر به كاهش میزان كلسترول خون هستند. همچنین در بهبود پاسخهای ایمنی و كاهش بروز سرطانهای خاص نیز موثرند.
انواع مغزها منابع غنی و طبیعی فیتواسترولها، مواد معدنی و چربیهای سالم هستند. معمولا از مغزها به عنوان میان وعده استفاده می شود. از منابع غنی فیتواسترولها می‌توان پسته ، تخمه آفتابگردان و تخم كدو را نام برد.
دانه كنجد، غنی‌ترین منبع فیتواسترول می‌باشد. در حالی كه گردو كمترین مقدار فیتواسترول را داراست.
نكاتی در مورد تخم كدو
از مخلوط تخم كدو به میزان ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری با ماست در پیشگیری از رسوب چربی در سرخرگها و انسداد عروق میتوان استفاده كرد.
با استفاده از تخم كدو در تهیه نانهای سبوس دار از سرطان پروستات در مردان و عفونت‌های مثانه‌ای در زنان جلوگیری می‌شود.
تخم كدو از سرطان روده بزرگ و سرطان پروستات جلوگیری می كند.
تخم كدو را می‌توانید به همراه سیر تازه، جعفری و برگهای گشنیز آسیاب كنید و پس از افزودن روغن زیتون و آب لیمو به این مخلوط سس بسیار خوشمزه و مقوی برای سالاد تهیه كنید.

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم اسفند 1391ساعت 0:20  توسط احمدرضا محمدی  |